fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
van Transterminal Dordrecht BV, Kreekweg 11, 3316 BD te Dordrecht.

1.         Toepasselijkheid

1.1       Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen, overeenkomsten, diensten en uitvoeringen van werk van of door Transterminal Dordrecht BV, hierna te noemen: “TTD”.

1.2       Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden kunnen slechts worden ingeroepen voor zover deze expliciet, door een aparte schriftelijke verklaring van TTD, zijn bevestigd en alsdan slechts voor de betreffende dienst of betaling. TTD is bevoegd in het belang van de opdrachtgever van deze voorwaarden af te wijken zonder dat hieraan gevolgen voor de toepassing in het algemeen of in een ander specifiek geval kunnen worden ontbonden.

2.         Aanbiedingen

2.1       Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De vrijblijvende aanbiedingen kunnen -in afwijking van het bepaalde in art. 219, lid 2 boek 6 NBW- ook na de aanvaarding worden herroepen tot het moment dat TTD uitdrukkelijk met de aanvaarding van het aanbod akkoord is gegaan.

2.2       De aanbiedingen worden gedaan onder het voorbehoud van prijsstijgingen en eventuele andere gewijzigde omstandigheden, welke invloed zouden kunnen hebben op de voorwaarden van de te sluiten overeenkomsten. In al deze gevallen heeft TTD de bevoegdheid de eerder aangeboden prijzen naar redelijkheid en billijkheid te verhogen.

2.3       De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens en betreffen uitsluitend de in deze aanbiedingen omschreven werkzaamheden.

2.4       Hogere kosten ontstaan ten gevolge van een afwijking van de aan TTD verstrekte gegevens, alsmede omstandigheden die door TTD redelijkerwijs niet konden worden voorzien bij het sluiten van de overeenkomst, komen ten laste van opdrachtgever.

2.5       Overeenkomsten worden geacht te zijn gesloten na schriftelijke bevestiging door TTD.

2.6       TTD is gerechtigd een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

2.7       Alle aanbiedingen zijn exclusief BTW.

3.         Termijnen

3.1       Alle opgegeven uitvoeringstermijnen worden bij wijze van benadering verstrekt. Het betreft derhalve geen fatale termijnen.

3.2       Binnen acht dagen na het verstrijken van de globale uitvoeringstermijn heeft de opdrachtgever het recht van TTD te verlangen, dat deze binnen een termijn, gelijk aan de aanvankelijk overeengekomen termijn, alsnog tot uitvoering van de werkzaamheden overgaat. Eerst wanneer deze termijn overschreden wordt, zal TTD in verzuim zijn. 

4.         Overmacht

4.1       Als overmacht gelden onder meer: oorlogsgevaar, oorlog, staking, bedrijfsbezetting, uitzonderlijk slechte weersomstandigheden, diefstal, bezitsverlies of vernietiging c.q. beschadiging van bedrijfsmiddelen of -gegevens, uitblijven van leveranties waaronder die van de te verwerken materialen en die van gas, water en elektriciteit, belemmeringen met betrekking tot het vervoer buiten de schuld van TTD, alsmede het niet voldoen door derden aan de door TTD gestelde kwaliteitseisen met betrekking tot door derden te leveren diensten.

5.         Reclame

5.1       Binnen 24 uur na uitvoering van een opdracht moet opdrachtgever nauwkeurig en gedetailleerd aan TTD zijn eventuele bezwaren omtrent de prestatie schriftelijk ter kennis brengen, zulks op straffe van verval van het recht om naderhand nog te stellen dat de prestatie niet in overeenstemming met de overeenkomst zou zijn geweest.

5.2       Wanneer de bezwaren van opdrachtgever door TTD gegrond worden bevonden, heeft deze het recht om hetzij de nodige verbeteringen aan te brengen, hetzij een redelijke prijsreductie toe te passen.

5.3       TTD zal nimmer aan de garantiebepalingen of -verklaringen in certificaten of andere van derden afkomstige bescheiden gebonden zijn.

5.4       Voor zover aanwijzingen of voorschriften, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, worden gegeven omtrent de wijze van aanleveren, ontvangen, organiseren, opslaan, transporteren en anderszins uitvoeren van de overeenkomst, verplicht opdrachtgever zich tot het opvolgen hiervan. Het niet in acht nemen van deze aanwijzingen of voorschriften door de opdrachtgever ontslaat TTD van elke eventuele aansprakelijkheid welke in verband daarmee zou kunnen ontslaan.

6.         Aansprakelijkheid

6.1       Indien TTD aansprakelijk is, zal de verplichting tot vergoeding van schade, uit welken hoofde ook, te allen tijde zijn beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde terzake de geleverde dienst, ten gevolge waarvan de schade is ontstaan. De vergoeding zal in ieder geval nimmer meer bedragen dan € 50.000,- per opdracht, onverschillig de duur van de opdracht, het aantal voorkomende schaden, de aard of de oorzaak van de schade en onverschillig of die schade slechts één dan wel meer belanghebbenden aangaat. Eén en dezelfde schade die bij de uitvoering van twee of meer verschillende opdrachten is ontstaan, blijft tot hetzelfde maximum van € 50.000,- beperkt, maar zal onder de gezamenlijke opdrachtgevers naar rato worden verdeeld.

6.2       De uitsluitingen van aansprakelijkheid, zoals opgenomen in artikel 6 van de hierna in artikel 17 te noemen Rotterdamse Voorwaarden Massagoed-stuwadoors Rotterdam zijn onverkort van toepassing.

7.         Risico van zaken

7.1       De zaken blijven voortdurend geheel voor risico van de opdrachtgever. Mitsdien komt alle directe en/of indirecte schade ten gevolge van of aan de zaken, geheel voor rekening van opdrachtgever, voor zover deze schade niet het gevolg is van handelen of nalaten van TTD, waarvoor TTD aansprakelijk kan worden gesteld. In het laatste geval zijn de verdere algemene voorwaarden onverkort van toepassing, met name artikel 6.

7.2       Ingeval zaken van de opdrachtgever door of namens TTD worden vervoerd, gelden als voorwaarden voor het wegtransport -voor zover niet strijdig met het in deze voorwaarden bepaalde- de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC) en de condities betreffende internationaal vervoer van zaken over de weg (CMR). Wanneer van genoemde voorwaarden een nieuwe versie mocht verschijnen, zal immer de meest recente versie van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn als bijlagen gehecht aan de gedeponeerde algemene voorwaarden.

7.3       Opdrachtgever zal TTD vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden terzake waarvan TTD op grond van het bovenstaande tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk zou zijn.

8.         Betaling en kosten

8.1       Alle betalingen dienen -voor zover zulks niet afzonderlijk is aangegeven- steeds te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Wanneer binnen deze termijn niet is betaald, zal de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zijn en zal vanaf die datum rente verschuldigd zijn ter hoogte van het promessedisconto + 4% + de geldende toeslagen.

8.2       Wanneer de opdrachtgever in verzuim is, komen de buitengerechtelijke incassokosten voor zijn rekening. Deze kosten worden bepaald op tenminste 15% van het in te vorderen bedrag, met een minimum van € 200,-, exclusief BTW. Voor zover nodig wordt hiermee afgeweken van de algemene maatregel van bestuur (amvb), zoals bedoeld in artikel 6:96, lid 4 BW. Voor zover het afwijken van de genoemde amvb niet mogelijk is, geldt het in deze amvb gestelde.

9.         Compensatieverbod

9.1       Compensatie van onze vorderingen met vorderingen van de opdrachtgever op TTD is uitgesloten.

10.       Retentie- en pandrecht

10.1     TTD is gerechtigd zaken, documenten en gelden van opdrachtgever verkregen onder zich te houden voor rekening en risico van de opdrachtgever en/of belanghebbende(n), totdat zijn vorderingen zijn voldaan of terzake deugdelijke zekerheid (ter beoordeling van TTD) is verstrekt.

10.2     TTD heeft een pandrecht op alle zaken, welke hij van opdrachtgever onder zich heeft of zal krijgen, uit welke hoofde ook, voor alle vorderingen op de opdrachtgever uit hoofde van zijn werkzaamheden of anderszins. Indien terzake van enige vordering niet binnen 30 dagen na aanmaning is betaald of deugdelijke zekerheid is gesteld, is TTD gerechtigd de zaken of documenten waarop hij pandrecht heeft onderhands of in het openbaar te verkoper zonder rechterlijke machtiging.

11.       Extra werkzaamheden

11.1     Indien TTD bij de uitvoering van een opdracht genoodzaakt is om meer werkzaamheden te verrichten dan waarvoor in eerste instantie door opdrachtgever opdracht was verstrekt, is TTD gerechtigd tot vergoeding daarvan.

12.       Industrieel / intelectueel eigendom

12.1     Indien geen regeling is getroffen met betrekking tot het verkrijgen van rechten van industriële en/of intellectuele eigendom op resultaten voortvloeiende uit de uitvoering van een opdracht, komen al deze rechten bij uitsluiting aan TTD toe, althans komt TTD bij uitsluiting het recht toe om hieromtrent depots ter verkrijging van deze rechten te verrichten.

12.2     Alle tekeningen, berekeningen, schetsen, technische data en andere specifieke bescheiden zijn en blijven onvervreemdbaar eigendom van TTD.

12.3     Op eerste verzoek van TTD dient opdrachtgever de in artikel 12.2 genoemde bescheiden aan TTD te retourneren.

13.       Vertegenwoordiging

13.1     Indien opdrachtgever namens één of meer anderen optreedt, is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover TTD aansprakelijk als ware hij zelf opdrachtgever.

14.       Geschillen en toepasselijk recht

14.1     Op alle door TTD gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2     Alle geschillen tussen partijen, die uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten voortvloeien of daarmee in rechtstreeks of zijdelings verband staan, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter te Dordrecht.

15.       Ontbinding

15.1     Bij aanvraag of verlening van surseance van betaling, faillissement of liquidatie, ontbinding en/of beëindiging van de opdrachtgever en/of bij zijn overlijden, kan TTD zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst -desgewenst gedeeltelijk- ontbinden.

15.2     In de in het eerste lid genoemde gevallen is elke vordering die TTD op de opdrachtgever heeft ineens en dadelijk opeisbaar.

16.       Conversie

16.1     De vernietiging of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige voorwaarden onverlet.

17.       Voorwaarden Massagoed-stuwadoors Rotterdam

17.1     In aanvulling op deze voorwaarden, voor zover niet strijdig met het bepaalde in de artikelen 1 tot en met 16, althans voor zover deze de rechten van TTD niet in enigerlei opzicht beperken zijn tevens de Voorwaarden Massagoed-stuwadoors Rotterdam 1991 van toepassing, zoals deze voorwaarden in de meest recente versie zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam onder nr. 505 en bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam op 8 mei 1991. Deze voorwaarden zijn als bijlage gehecht aan de gedeponeerde Algemene Voorwaarden.

17.2     Wanneer van de in 17.1 genoemde voorwaarden een nieuwe versie mocht verschijnen, zal immer de meest recente versie van toepassing zijn.

18.       Inwerkingtreding

18.1     Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 21 maart 2013.

18.2     De algemene voorwaarden zijn op de in 18.1 genoemde datum gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Rotterdam onder nr. Al 6/2013.

CONTACTGEGEVENS

BEZOEK
Kreekweg 11
Havennummer 20992
3316 BD Dordrecht

ttd@ttd.com
+31 (0)78-65 11 655

STUUR ONS EEN BERICHT

14 + 3 =